Rosa Traktor

 
 
 
Lilou & John

Rosa Traktor

Nytt album av Lilou & John – Airing from Kolyma

by Thomaz Wiberg

Lilou & John släpper nu sin sjätte utgåva och tredje EP, den spelades in från april till maj 2018 och gjordes för att flytta sig från punkrock ljudet av Patriot Child till ett akustiskt ljud som påminner om Dissidentica men med mer fokus på popmelodi och röst.

Lilou & John låter backbeat-gitarr flytta till bakgrunden för att lägga tonvikten på sång och text. Tanken med albumet är att flytta bortom det vanliga och presentera en ny typ av gitarrbaserad pop och presentera några kärlekslåtar för musikfacket. Albumet släpps ut den 20 juni 2018 på BANDCAMP och har 5 nya låtar: Free Woman, Revolutionary Road, Dead Girl Walking ,Soft Collision och Alpha Dog . Tidigare har duon givit ut albumen: Petrodollar Wars , Patriot Child, Du gamla du fria, Dissidentica, och 100 Faces.

För den som inte känner till duon från Borås, kan jag verkligen rekommendera att ta en stund att lyssna på deras musik och texter. Personligen blev jag snabbt tagen av Lilous speciella röst som verkligen har en förmåga att krypa in på djupet. Det är en röst som inte liknar nånting annat.

Deras musikstil är tung med stor vikt på texterna, och man får en känsla av revolution känslor och kämpaglöd när man lyssnar på deras texter, likt den tidigare punken och proggen från 60 och 70 talet. Lilou & John har lyckats med att återuppliva den klassiska genren med kvalitet.

När jag kom i kontakt med John möttes jag av en varm och mycket mänsklig man som man först kanske inte skulle förknippa med det ljud duon producerar, och i en intervju jag höll med honom inför släppet av det nya albumet berättar han om deras tankeprocess och arbete bakom texter, musik och video.

Jag har redan publicerat ett par av deras låtar som du hittar i spelaren längst ner på sidan, och från det nya albumet kommer här Dead Girl Walking.

Duons musikvideos produceras helt av Lilou som sköter de estetiska aspekterna av produktionen och det är även Lilou som håller i kameran vid inspelning.

”Det sitter i detaljerna”, säger John när vi pratar om processen med att skapa en bra musikvideo. ”Lilou är perfektionist och lämnar ingenting åt slumpen, varenda liten detalj i scenerna är minutiöst uttänkt och det finns ingen rekvisita som inte ska vara där”

John fortsätter att beskriva att han själv är väldigt ”fyrkantig” och många gånger har stora tankar och idéer om hur det ska se ut och låta. ”Men det slutar med att Lilou samlar ihop alla tankar och idéer och fokuserar på det som är viktigt och får fram just de detaljer som vi vill ha fram”

Duons videos har en helt speciell ”approach”, detaljerna, ljuset och texterna har sitt eget budskap, och så har även alla de små detaljerna i rekvisitan… Allt hänger ihop på ett sätt som gör att man rycks ur gängorna för en stund.

Jag ställer frågan hur pass kända duon är lokalt, och John skrattar och säger:

”Vi är nog ganska okända här hemma, lokalpressen gjorde en grej om oss en gång, men de försökte framställa oss som högerextremister, och de kunde väl inte få till det mer fel”, ”Men vi vet att vi har lyssnare runt om i Sverige och nyligen fick jag veta att vi även har några fans i Ryssland och till och med i Chile”

”Men är ni verkligen aktivister egentligen”, frågar jag.

”Nej, jag tycker inte det själv”, svarar John. ”Våra texter aktuella och beskriver aktuella händelser och företeelser men att kalla oss aktivister är nog inte helt rätt. Det har producerats mycket ”aktivistmusik” genom åren med varierande kvalitet, men jag tycker vi har hittat en egen nisch”

Jag är benägen att hålla med. Lilou & Johns musik är verkligen deras egen och som jag sagt tidigare i en annan artikel om duon, så antingen älskar man musiken direkt eller så lämnas man med en känsla av villrådighet och vet inte riktigt var man ska placera den.

Själv bara älskar jag det de lyckats med.

 
 
New album by Lilou & John – Airing from Kolyma

Lilou & John now release their sixth edition and third EP, it was recorded from April to May 2018 and was made to move from the punk rock sound of Patriot Child to an acoustic sound reminiscent of Dissidentica but with more focus on pop melody and voice.

Lilou & John allows the backbeat guitar to move to the background to put emphasis on song and text. The idea of the album is to move beyond the ordinary and present a new type of guitar-based pop and present some love songs for the music people. The album will be released on June 20, 2018 on BANDCAMP and has 5 new songs: Free Woman, Revolutionary Road, Dead Girl Walking, Soft Collision and Alpha Dog. Previously, the duo released the albums: Petrodollar Wars, Patriot Child, Du gamla du fria, Dissidentica, and 100 Faces.

For those who do not know about the duo from Borås, I can really recommend taking a moment to listen to their music and lyrics. Personally, I was quickly moved by Lilou’s special voice that really has an ability to crawl in deep under one’s skin. It is a voice that does not resemble anything else.

Their music style is heavy with great emphasis on the lyrics, and one gets a sense of revolutionary feel and fighting spirit when listening to their lyrics, like the previous punk and prog from the 60s and 70s. Lilou & John has succeeded in reviving the classic genre with quality.

When I got in touch with John I was greeted by a warm and very human man who one at first might not associate with the sound the duo produces, and in an interview I held with him before the release of the new album, he tells about their thought process and work behind texts, music and video.

The duo’s music videos are produced entirely by Lilou who manages the aesthetic aspects of the production and it is also Lilou who holds the camera when recording.

“It’s in the details,” John says when we talk about the process of creating a good music video. “Lilou is a perfectionist and leaves nothing to chance, every little detail in the scenes is meticulously thought out and there are no props that should not be there”

 
 

John continues to describe that he himself is very “squarish” and many times have big thoughts and ideas about how it should look and sound. “But it ends with Lilou gathering all thoughts and ideas and focusing on what is important and exposes all the details that we want to expose”

The duo’s videos have a very special “approach”, the details, the light and the texts have their own message, and so have all the little details in the prop … Everything is connected in a way that surprises you for a while.

I ask the question how well known the duo are locally, and John laughs and says:

“We are probably quite unknown here at home, the local press did a thing about us once, but they tried to portray us as right-wing extremists, and they could not bring it more wrong”, “But we know that we have listeners around Sweden and recently I was told that we also have some fans in Russia and even in Chile ”

“But are you really activists really,” I ask.

“No, I don’t think so myself,” John replies. “Our texts deal with up-to-date topics and describe current events and phenomena, but to call us activists is probably not quite right. A lot of ‘activist music’ has been produced over the years with varying quality, but I think we have found our own niche ”

I’m inclined to agree. Lilou & John’s music is really their own and as I said earlier in another article about the duo, either you love the music directly or you are left with a sense of disorientation and do not really know where to place it.

Personally, I just love what they have succeeded with.