Nyheter Idag

 
 
 
Lilou & John

Nyheter Idag

Lilou & John spelas inte på Sveriges Radio – Det är ett jäkla litet nyckelhål som folk ska passa in i.

by Pelle Zackrisson

De har blivit ett kultband bland frihetliga och liberalkonservativa både i Sverige och internationellt. Men själva så ser inte folkpopduon Lilou & John sig som särskilt politiska i sina texter. – Det finns inte så mycket politiskt innehåll i det vi gör utan det handlar mer om att beskriva olika situationer, säger John Dübeck, ena halvan av duon.

Lilou & John bildades 2015 och består av äkta paret Lilou och John Dübeck.
– Det har alltid varit något som vi gjort på hobbynivå. 2015 bestämde vi oss för att spela ihop, det var då vi startade själva projektet, säger John Dübeck som beskriver deras musik som folkpop.

Lilou & Johns musik har blivit populär inom liberalkonservativa kretsar och John Dübeck har själv ett politiskt intresse som handlar mycket om ett motstånd mot totalitära ideologier och kollektivism. Men han tycker inte att deras musik är särskilt politisk.

– Den enda som är uttalat politisk är Payback Day som handlar om att man ska sluta kalla folk, meningsmotståndare, för nazister om de inte är det, säger John Dübeck.

Den svenska proggen kan så här i efterhand kännas som att den blev begränsad av att låtarna skulle passa in i vissa politiska mallar.

– Ja. När man för in ideologiska modeller i musiken brukar det leda till att musiken blir mycket sämre, säger John Dübeck.

Lilou & John sprider sin musik mestadels online, streamad på de större plattformarna som Spotify, iTunes och Youtube.

– Vi har tryckt upp lite CD-skivor. Det är en väldigt liten upplaga som promotion och som gåvor, säger John Dübeck.
Det har inte funnits något intresse hos Sveriges Radio att spela deras musik.

– Det går att ta sig in värdegrundsvägen. Men det ligger inte för oss riktigt. Vi fortsätter att spridas på det som kallas gräsrotsnivå. Så har det gått hittills.

Yttrandefrihet är något som John Dübeck brinner för. Han har praktisk erfarenhet.

– Det var någon som ville få oss utkastade från Spotify och påstod att vi var högerextrema.

Vad tänker man då?

– Det är bara… Kom igen. Gå och klipp dig. Det är ett jäkla litet nyckelhål som folk ska passa in i.

John Dübeck tycker att det finns en absurd förskjutning i det politiska samtalet.

– Stora delar av befolkningen avfärdas som rasister, nazister och högerextremister från etablerade röster utan att man ens vill fundera på om det ligger något i det de säger, säger han och fortsätter:

– Samtidigt, att tycka att gulagerna var en god idé är inget konstigt. Man kan ha de mest konstiga idéer om planekonomi men ändå få plats i det offentliga rummet, det accepteras. Alla som ställer sig emot det riskerar att få epitetet högerextremist på sig. Hela den här politiseringen av allting. Det sätt jag tar på mig kallingar och sockor blir politiskt.

Lilou & Johns senaste album, Airing from Kolyma, är namngivet efter den mest ökända gulagen, i bortre Sibirien. En av låtarna på albumet heter Free Woman och kan säkert provocera kulturvänstern i Sverige. John Dübeck förklarar:

– Vi har fått uppmärksamhet i Ungern för Free Woman. Den handlar om Ungernrevolten 1956. Folket reste sig mot en kommunistisk regim och mot Sovjet. Jag ville skriva något om det, säger John Dübeck.

 
 
Lilou & John is not played on Swedish Radio – It’s a fucking little keyhole that people have to fit into.

They have become a cult band among libertarians and liberal conservatives both in Sweden and internationally. But folk pop duo Lilou & John do not look at themselves as particularly political in their texts. – There is not so much political content in what we do, but it is more about describing different situations, John Dübeck says, one part of the duo.

Lilou & John was formed in 2015 and consists of the married couple Lilou and John Dübeck.
– It has always been something that we have done at a hobby level. In 2015 we decided to play together, that was when we started the project, John Dübeck says, who describes their music as folk pop.

Lilou & John’s music has become popular in liberal conservative circles and John Dübeck himself has an interest in politics that is much about resistance to totalitarian ideologies and collectivism. But he doesn’t think their music is particularly political.

– The only one that is explicitly political is Payback Day, which is about stopping calling people of a different opinion for Nazis if they are not, John Dübeck says.

In retrospect, the Swedish prog movement can feel as if it was limited by the idea that the songs had to fit into certain political templates.

– Yeah. When one introduces ideological models into the music, it usually leads to the music becoming much worse, John Dübeck says.

Lilou & John are spreading their music mostly online, streamed on the larger platforms like Spotify, iTunes and Youtube.

– We have made some CDs. It’s a very small edition as promotion and as gifts, John Dübeck says.
There has been no interest at Swedish Radio to play their music.

– It is possible to make it if you have the “right values”. But we do not do it that way. We continue to spread on the grassroot level. It has been like that so far.

 
 

Freedom of speech is something that John Dübeck is passionate about. He has practical experience.

– There was someone who wanted to get us banned from Spotify and claimed that we were right-wing extremist.

What do you think then?

– It’s just … Come on. Go and cut your hair. It’s a fucking little keyhole that people have to fit into.

John Dübeck thinks there is an absurd imbalance in the political conversation.

– Large parts of the population are dismissed as racists, Nazis and right-wing extremists by established voices without even thinking about whether there is anything worth noticing in what they say, he says and continues:

– At the same time, to think that the gulags were a good idea is nothing weird. One can have the most strange ideas about planned economy, but still have a place in public space, it is accepted. Everyone who opposes it risks getting the epithet right-wing extremist. All this politicization of everything. How I put on underwear and socks becomes politicized.

Lilou & John’s latest album, Airing from Kolyma, is named after the most notorious gulag, in far Siberia. One of the songs on the album is called Free Woman and can certainly provoke the cultural left in Sweden. John Dübeck explains:

– We have received attention in Hungary for Free Woman. It is about the Hungarian Revolution in 1956. The people rose against a Communist regime and against the Soviet Union. I wanted to write something about it, John Dübeck says.