Nya Tider

Lilou & John | Patriot Child
Lilou & John

Nya Tider

Lilou & John: Patriot Child

Review of Lilou & John’s Patriot Child by Tom Andersson from Nya Tider

Boråsbandet Lilou & John har profilerat sig som ett högerband och på den nya skivan Patriot Child som släpps den 1 januari, betonas det politiska ställningstagandet ytterligare. Lyssnaren färdas genom en skitig ljudbild alltid i sällskap av sångerskan Lilous omfångsrika röst. Skivan känns som en mer enhetlig ljudattack än den förra – här verkar dissidentorkestern ha funnit ett sound som går hand i hand med texternas ursinne.

Tankarna går till punkens hämningslösa energi. Det universum av ljud som den nya skivan Patriot Child utgörs av är fullt av ärlig vrede, men framför allt möter vi en tydlig enhet här som inte fanns på det förra mer experimentella albumet.

Här finns punk och garage och en attityd av vi skiter i vilket. Tidvis går mina tankar till Beastie Boys album Ill Communication. Även band som The Clash och Motörhead finns där – de riffande gitarrerna känns tjuvkopplade i någon ostädad källare, sången tidvis manisk som pendlande mellan en okänd energi och direkt ilska.

Patriot Child släpps av Borås-bandet Lilou & John den 1 januari 2018.

Det är lätt att se bandet framför sig på en scen i en liten klubblokal där sladdar är dragna över scenen. Ett välanvänt PA med gamla stickers på vibrerar i ett hörn. I belysning från en hackande strob och blodröda strålkastare syns bandet som hamrar fram musikaliska anfall mot en förljugen samtid. Bara en sak är säker – detta är krig och musiken är bestyckad.

Förmodligen framträder bandet på hemlig ort och publiken är ännu otydlig i det blinkande mörkret. Vilka är det som kommit för att lyssna på de som sjunger förbjudna betraktelser i en alltmer åsiktsintolerant tid? Jag kan inte se dem klart för de står med ryggen till, med blickarna fästa på scenen.

Mobiliseringen pågår. Det känns i luften och hörs i det energiska knastret från högtalarna. Ett flertal av de som är här agerar helt säkert från skyttegravar grävda i sociala och alternativa medier.

De är trollen.

De är hatarna.

De är de bespottade mänskliga människorna i en tid av massanmälningar, statsunderstödd censur och personförföljelser.
Patriot Childs låttitlar är lika tydliga som de är obekväma. Vi kan lyssna på ”Psychotic Snowflake Anthem”, ”Petrodollar Wars” och ”Generation Identitaire”.

Skivan ger fingret åt en terapeutisk stat och ett välregisserat medialt lögnmaskineri. Texterna behandlar samtida tabun som den etablerade mediahysterin riktad mot Ryssland, den djupa statens hänsynslösa jakt efter naturresurser och en ny ungdomsrevolt – mer förbjuden än kanske någonsin – som tar avstånd från storkoncerners och politikers över­ideologi mångkulturalismen för att istället värna kulturella identiteter.
Patriot Child är en frontalattack på Värdegrunden™.

Den är en vapenarsenal av högerpunk, vilt dansande genom högtalarna.
Den är något helt annat än fienden förväntat sig: en nyfödd och ursinnig kraft.

Lilou & John: Patriot Child

The Borås band Lilou & John have established themselves as a right wing band and on the new record Patriot Child released on January 1, the political stance is further emphasized. The listener travels through a dirty sound picture, always in the company of the extensive voice of the singer Lilou. The record feels like a more cohesive sound attack than the previous one – here the dissident orchestra seems to have found a sound that goes hand in hand with the furiosity of the lyrics.

There is much similarity with the unrelenting energy of punk. The universe of sound that the new album Patriot Child is made up of is full of honest anger, but above all we encounter a clear unity here that was not on the previous more experimental album.

Here is punk and garage and an attitude of we don’t give a shit. Sometimes my thoughts go to Beastie Boys’ album Ill Communication. Bands like The Clash and Motörhead are also there – the riffing guitars feel as if they were hot-wired in some untidy cellar, the song occasionally manic as commuting between an unknown energy and direct anger.

Patriot Child is released by Borås band Lilou & John on January 1, 2018.

It is easy to see the band in front of a scene in a small club where cords run all over the stage. A well-used PA with old stickers on vibrates in a corner. In lighting from a pulsating strobe and blood-red headlights, the band is hammering out musical attacks against a miserable contemporary society. Only one thing is certain – this is war and the music is armed.

Probably the band appears on a secret location and the audience are still blurred out in the blinking darkness. Who is it that have come to listen to those who sing forbidden contemplations in an increasingly intolerant time? I can’t see them clearly because they stand with their backs towards me, with the gaze attached to the stage.

The mobilization is on. It can be felt in the air and is heard in the energetic crack of the speakers. A majority of those who are here are coming from the trenches dug in social and alternative media.

They are the trolls.

They are the haters.

They are the mocked human people in a time of mass reports, state-controlled censorship and persecution.
The song titles of Patriot Child are as obvious as they are uncomfortable. We can listen to “Psychotic Snowflake Anthem”, “Petrodollar Wars” and “Generation Identitaire”.

The record shows a finger to a therapeutic state and a well-directed mass media lie-machine. The texts deal with contemporary taboos such as the established media hysteria directed toward Russia, the ruthless pursuit of the deep state to secure natural resources and a new youth revolt – more forbidden than ever – that rejects multiculturalism, the over-ideology of big corporations and politicians, to instead protect cultural identities. Patriot Child is a frontal attack on The Core Values™.

It is an arsenal of right wing punk, wildly dancing through the speakers.
It is something completely different from what the enemy has expected: a newborn and furious force.